Geschiedenis

“Te Eyzer-Overijse werd ten jare 1893 eene maatschappy gesticht onder de benaming ‘Harmonie Eendracht Maakt Macht’”, zo luidt de aanhef van het reglement dat toen opgesteld werd (zie afbeelding). Verder wordt vermeld: “De Maatschappy heeft tot doel hare leden, door het beoefenen der muziekkunst, een aangenaam tydverdryf en deftige vermaken te verschaffen.”

De harmonie vond haar ontstaan in een splitsing van de fanfare Sint Rochus na een ruzie over het nieuw te kiezen lokaal voor de fanfare. Na een kort verblijf bij ‘den halve’ trok de harmonie in de zaal ‘De Welvaart’.

Dat er dadelijk werk van gemaakt werd om de harmonie een solide basis te geven, zou blijken uit de eerste publieke optredens zoals een festival ter gelegenheid van hun driejarig bestaan in 1896 maar ook uit het feit dat ze in 1897 uitgenodigd werd deel te nemen aan de festiviteiten ter gelegenheid van een wereldtentoonstelling in Brussel.

Onze vereniging had voorgoed de wind in de zeilen. Het beste bewijs daarvan is het verkrijgen van de titel ‘Koninklijk’ in 1924. Volgend citaat uit het verzoekschrift willen we u niet onthouden: “De groote eer hebbende deel uit te maken eener Harmonie, verheven door Zijn Majesteit tot ‘Koninglijke Maatschappy’ zoude ons nog meer verknochtheid voor land en eerbiedwaardig vorstenhuis inboezemen.”

Ondanks het benadrukken van haar neutraliteit in de briefwisseling met het vorstenhuis, kreeg ze het cachet van liberaal, of in de volksmond ‘de blaa’. De geschiedenis zou geweld aangedaan worden indien, in dit beknopt geschiedkundig overzicht, onze harmonie niet in één adem vernoemd zou worden met de Koormaatschappij ‘Met Tyd en Vlyt’ en de toneelkring ‘Nut en Vermaak’ en later de toneelkring ‘Arbeid Adelt’.

De toneelkring ‘Nut en Vermaak’ bracht kluchten of ‘luchtig zangspelen’ samen met de leden van de zangmaatschappij ‘Met Tyd en Vlyt’, opgericht in 1887 en ontbonden in 1963. Na de tweede wereldoorlog werd de toneelkring omgedoopt in ‘Arbeid Adelt’ en werd deze bij hun zangkluchten begeleid door een waar ‘symfonisch orkest’. Nadat de toneelgroep in 1959 haar laatste optreden had gegeven, werden vaak voor de jaarlijkse showavonden bekende Vlaamse artiesten als Jo Nell en Kees Brug uitgenodigd. Toneel, operette, zang en muziek, het waren de ingrediënten van een rijk gespijsd ‘harmoniaal’ leven.

In de decennia die de jaren ’60 voorafgingen, ontbolsterde ‘Eendracht Maakt Macht’ zich in volle glorie, gesterkt door een record aantal muzikanten en leden. De tijd was rijp voor een aantal initiatieven die haar profiel verder zouden inkleuren. Door de kostumering van alle muzikanten werd er een nieuw elan aan de harmonie gegeven.

Dat het toenmalig bestuur met dit initiatief de nagel op de kop sloeg is gebleken uit het succes van de tamboers in talloze folkloristische stoeten. Dit trommelkorps werd opgericht in 1963 met 15 meisjes en 8 jongens.

Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn, ook niet voor onze harmonie. In 1975 moest de harmonie door een eigendomswissel haar zaal ‘De Welvaart’ na bijna een eeuw noodgedwongen verlaten. De weemoed was niet uit de lucht toen het laatste souper in de oude zaal naar zijn einde liep. Vanaf 1977 werd de parochiezaal van Eizer het vast stamlokaal van onze muziekvereniging. Oude bomen verplant je misschien niet, maar onze harmonie liet zich door die verhuis niet van de kook brengen.

Vanaf de jaren ’80 is de harmonie jaarlijks op het appel met ober-bayermuziek tijdens de Eizerse feesten. In 1987 werd het zilveren jubileum gevierd van het trommelkorps dat voor de gelegenheid in een nieuw uniform werd gestoken. 1993 was het feestelijke jaar voor de herdenking van het 100-jarig bestaan met een concert van ‘het Groot Harmonieorkest van de Gidsen’. Voor deze speciale verjaardag van onze vereniging werd de mars ‘Century’’ gecomponeerd (hieronder afgebeeld) door Roland Steeno. En nu op weg naar 125 jaar!

Comments are closed.